Hervormd Perspectief

~ dr. C.A. van der Sluijs ~

Welkom op deze website over geloof en bevinding, prediking en reformatorisch leven


NIEUWE PUBLICATIE

 

Mijn boek Binding in Bevinding - Het Gebinte van de Gereformeerde Gezindte is op 20 oktober 2021 uitgegeven door uitgeverij Om Sions Wil.

Het boek bestaat uit twee delen: Achtergronden & Perspectieven.

AANBEVELINGEN

 

"In zijn nieuwste pennenvrucht zoekt dr. C.A. van der Sluijs naar het essentiële van ‘gereformeerd’ in hoofd en hart. Hier vinden we immers een katholiciteit die zowel kerkmuren overstijgt alsook koren en kaf onderscheidt. In zijn studie wil hij de gereformeerde gezindte een spiegel voorhouden. Zijn karakteristieke schrijfstijl is prikkelend, maar vooral doortrokken van een hartstochtelijk verlangen naar een geestelijke herleving."

Dr. J.B. (Bernard) ten Hove, Protestantse Kerk in Nederland

 

"Opnieuw deelt dr. Van der Sluijs zijn scherpzinnige analyses met ons. Na de historische verkenningen laat hij zien wat binding in bevinding betekent voor kerk, theologie, prediking en geestelijk leven. Onophoudelijk stelt hij op elk terrein de gearriveerdheid en de systematisering onder scherpe kritiek, opdat de paradox overblijft. Hier schittert Gods soevereine genade, hier wordt Christus verheerlijkt en hier bloeit het geestelijke leven op."

Prof. dr. W(illem) van Vlastuin, Hersteld Hervormde Kerk

 

"In zijn publicaties, en het zijn er inmiddels al vele, hanteert dr. Van der Sluijs met voorliefde een keur aan rijmwoorden en woordspelingen. Maar de lezer vergisse zich niet. Achter dit schijnbaar ludieke woordenspel steekt een warme en ernstige overtuiging aangaande de bijbelse prediking en bevinding. Al jaren achtereen laat de schrijver een klemmend pleidooi horen pro de gereformeerde verkondiging, in het openbaar en bij de huizen. Een hartelijke aanbeveling van deze leerzame pennenvrucht. Op hoop van Zegen!"

Ds. J.M.J. (Jaap) Kieviet, Christelijk Gereformeerde Kerk

 

"Onze broeder blijft verrassen. Gelukkig maar! Zoals een bouwkundige de eeuwenoude balken en kozijnen van een rijksmonument beoordeelt: met kennis, grondig, eerlijk. Soms van een afstand, soms een close up. Zó leest de beoordeling van ‘Het Gebinte in de Gereformeerde Gezindte’. De lezer krijgt het warm als je leest over 'dodelijk verbalisme', over 'taalvervuiling', over een prediking 'die geen geheimen meer kent' en daarom 'wegsterft in haar eigen zandwoestijnen'… Laat een ieder dit boek lezen, zichzelf lezen! Lees langzaam, drink met kleine teugjes. Anders proef je niet goed."

Ds. W(ijnand) Zondag, Gereformeerde Gemeenten

CITAAT

"In zijn boek Ongeloof en revolutie heeft Groen van Prinsterer duidelijk de tweespalt laten zien, die sinds de Franse revolutie Europa verscheurt. Met Groen hebben alle Réveil-figuren gestreden, om de ontbindende macht van het revolutie-beginsel te keren en het christelijke-sacrale karakter van de samenleving te bewaren. Volgens Groen van Prinsterer is het belijden het uitkomen voor de waarheid op het punt, waar de tijd bezwaar heeft en waar het belijden met lijden vergezeld is. Dit vasthouden aan het belijden van de kerk impliceerde voor Groen het gebonden en verbonden zijn aan de religie van het belijden."

Deze lijn van Groen van Prinsterer wordt door mij in zijn geest doorgezet, met dien verstande dat het gereformeerde denken en leven wordt omschreven vanuit een hervormde oriëntatie, waarbij geestverwanten elkaar over en weer zullen herkennen.

Het gaat in grote lijnen om de groeperingen die zich in het dagelijkse spraakgebruik "gereformeerd" noemen. De gereformeerde gezindte is vandaag verdeeld over verschillende kerkgenootschappen.

 

"Gedachten uit het verleden worden in dit boek opnieuw overdacht en doordacht met het oog op de Bijbelse bevinding en het bevindelijke leven, die het wezenlijke segment zijn van de gereformeerde gezindte in ons land." (uit de inleiding)

Lees hier de voorpublicatie

Overzicht alle publicaties


Wilt u gastschrijver zijn op mijn website, mail dan naar gastschrijver@hervormdperspectief.nl. Uiteraard behoud ik mij het recht uw bijdrage wel/niet te plaatsen.

 

Colofon

Dr. C.A. van der Sluijs is hervormd emeritus predikant en publiceerde diverse boeken over prediking en reformatorisch leven, o.a. 'Zonder ervaring geen leven - Over werkelijk nabij God zijn', Apeldoorn 2019. Foto: RD, Anton Dommerholt 2018

~

 

 

© 2021 Hervormd Perspectief